سمينار دو روزه HTLV-1 و بيماري‌هاي وابسته

 جهاددانشگاهي واحد مشهد و دانشكده علوم پزشكي نيشابور با مشاركت و همكاري ستاد HTLV دانشگاه علوم پزشكي مشهد و اداره كل انتقال خون خراسان رضوي اولين سمينار HTLV-1 و بيماري‌هاي وابسته را در تاريخ پنج‌شنبه  و جمعه 24و 25 آذر ماه 1390در فرهنگسراي سيمرغ نيشابور برگزار نمودند. در اين سمينار اساتيد برجسته دانشگاه و مراكز علمي استان، تازه‌هاي علمي و تجارب ارزنده خود را در اين زمينه ارائه نمودند.

·  تاریخچه کشف HTLV-1، دكتر فريدحسيني 

·  تاریخچه و اپیدمیولوژی عفونت HTLV-1 در ایران، دكتر هدايتي مقدم 

·HTLV-I در اهداكنندگان خون كشور، دكتر صفابخش

· روشهاي تشخيصي عفونت HTLV-1، دكتر قزويني

·تظاهرات نورولوژيك عفونت HTLV-1 - بيماريزايي HAM/TSP، دكتر گوهرجو

·  تظاهرات نورولوژيك عفونت HTLV-1- تشخيص و درمان HAM/TSP، دكتر بوستاني

· تظاهرات هماتولوژيك عفونت HTLV-1، دكتر شيردل

·  تظاهرات پوستي عفونت HTLV-1، دكتر لايق

· تظاهرات روانپزشكي عفونت HTLV-1، دكتر فرهاد فريدحسيني

·  درمان عفونت HTLV-1، دکتر عباسيان

·  راههاي انتقال و پیشگیری عفونت HTLV-1،دکتر هدايتي مقدم

· برنامه‌های سازمان انتقال خون در پیشگیری از انتشار عفونت HTLV-1، دكتر مروی