سوالات متداول

س : HTLV1  چیست؟

ج : اين كلمه مخفف عبارت T-cell lymphotropic virus type1  Humanبه‌معناي"ويروس انساني لنفوتروپيك سلول تي نوع يك" است. اين نامگذاري به اين دليل انجام شده است كه اين ويروس سلولهاي لنفوسيت نوع تي انسان را آلوده مي‌كند.