مطالب تخصصي بيشتر

براي دسترسي به اطلاعات تخصصي بيشتر در مورد اپيدميولوژي، تظاهرات باليني، تشخيص، درمان و مراقبت و پيشگيري از عفونت HTLV-1، اينجا را کليک نماييد.

 

 • اپيدميولوژي، راه‌هاي انتقال و پيامدهاي باليني HTLV-كنفرانس‌هاي ادواري مراقبت و کنترل عفونت‌های منتقله از خون- دي 1397
 • اپيدميولوژي عفونت HTLV-1 در ايران و خراسان رضوي- اولين همايش ملي مديريت و کنترل عفونت‌های منتقله از خون- آبان 1397
 • اپيدميولوژي و راه‌های انتقال عفونت HTLV-1- کنفرانس علمي يک‌روزه HTLV-1 و بيماري‌هاي وابسته- نيشابور- خرداد 1397
 • ويروس‌شناسي عفونت HTLV-1- کنفرانس علمي يک‌روزه HTLV-1 و بيماري‌هاي وابسته- نيشابور- خرداد 1397
 • تظاهرات نورولوژیک عفونت HTLV-1- کنفرانس علمي يک‌روزه HTLV-1 و بيماري‌هاي وابسته- نيشابور- خرداد 1397
 • تظاهرات خونی عفونت HTLV-1- کنفرانس علمي يک‌روزه HTLV-1 و بيماري‌هاي وابسته- نيشابور- خرداد 1397
 • ساير تظاهرات عفونت HTLV-1- کنفرانس علمي يک‌روزه HTLV-1 و بيماري‌هاي وابسته- نيشابور- خرداد 1397
 • تشخيص HTLV-كنفرانس‌هاي ادواري مراقبت و کنترل عفونت‌های منتقله از خون- دي 1397
 • تشخيص آزمايشگاهي عفونت HTLV- کنفرانس علمي يک‌روزه پيشگيري و کنترل عفونت HTLV- ارديبهشت 1397
 • مکانيسم‌هاي ايمونولوژيک و تشحيص عفونت HTLV-1- اولين همايش ملي مديريت و کنترل عفونت‌های منتقله از خون- آبان 1397
 • عفونت همزمان HIV و HTLV-1- اولين همايش ملي مديريت و کنترل عفونت‌های منتقله از خون- آبان 1397
 • پيشگيري از انتقال مادر به فرزند عفونت HTLV-1- اولين همايش ملي مديريت و کنترل عفونت‌های منتقله از خون- آبان 1397
 • انتقال مادر به فرزند عفونت HTLV-1 در دوره بارداري و شيردهي- کنفرانس علمي يک‌روزه HTLV-1 و بيماري‌هاي وابسته- نيشابور- خرداد 1397
 • مشاوره در HTLV-كنفرانس‌هاي ادواري مراقبت و کنترل عفونت‌های منتقله از خون- دي 1397
 • پيشگيري و مشاوره عفونت HTLV-1- اولين همايش ملي مديريت و کنترل عفونت‌های منتقله از خون- آبان 1397
 • پيشگيري از انتقال شغليHTLV در جراحي و پرستاري- کنفرانس علمي يک‌روزه پيشگيري و کنترل عفونت HTLV- ارديبهشت 1397
 • پيامدهاي اجتماعي ابتلا به عفونت HTLV- کنفرانس علمي يک‌روزه پيشگيري و کنترل عفونت HTLV- ارديبهشت 1397