کنفرانس علمي HTLV-1 و بيماري‌هاي وابسته- نيشابور- خرداد 1397

مرکز تحقیقات عفونت‌های منتقله از خون جهاددانشگاهي با مشاركت دانشکده علوم پزشکي نيشابور، کنفرانس علمي  HTLV و بيماري‌هاي وابسته را در تاريخ پنج‌شنبه  31 خرداد 1397 در مجتمع پزشکي، آموزشي و تحقيقاتي جهاددانشگاهي در نيشابور برگزار نمودند.

در اين برنامه مطالب زير ارائه گرديد:

  • اپيدميولوژي و راه‌های انتقال عفونت HTLV
  • ويروس‌شناسي عفونت HTLV
  • تشخيص آزمايشگاهي عفونت HTLV
  • تظاهرات خوني عفونت HTLV
  • تظاهرات نورولوژيک عفونت HTLV
  • ساير تظاهرات عفونت  HTLV-1
  • انتقال مادر به فرزند عفونت HTLV-1 در دوره بارداري و شيردهي
  • راه‌هاي پیشگیری از عفونت  HTLV-1 و مشاوره مبتلايان به آن

پزشکان محترم مي‌توانند براي دسترسي به اسلايدهاي سخنرانان اين برنامه و ساير کنفرانس‌هاي مرتبط به آدرس زير مراجعه نمايند:

http://bbirc.ir/HTLV/3420