کنفرانس علمي پيشگيري و کنترل عفونت HTLV- مشهد- ارديبهشت 1397

 

مرکز تحقیقات عفونت‌های منتقله از خون جهاددانشگاهي با مشاركت و همكاري مرکز تحقیقات التهاب و بيماري‌هاي التهابي دانشگاه علوم پزشکي مشهد، مرکز بهداشت استان خراسان رضوي و انجمن متخصصين بيماري‌هاي عفوني خراسان رضوي، کنفرانس علمي پيشگيري و کنترل عفونت HTLV را در تاريخ پنج‌شنبه  20 ارديبهشت 1397 در مرکز بهداشت استان برگزار نمودند.

در اين برنامه مطالب زير ارائه گرديد:

  • اپيدميولوژي و تاريخچه عفونت HTLV
  • ويروس‌شناسي و تشخيص آزمايشگاهي عفونت HTLV
  • تظاهرات سيستم عصبي عفونت HTLV
  • تظاهرات سيستم خوني عفونت HTLV
  • پيشگيري از انتقال HTLV  از مادر به کودک
  • پيشگيري از انتقال شغليHTLV در جراحي و پرستاري
  • مشاوره براي افراد مبتلا به عفونت HTLV
  • پيامدهاي اجتماعي ابتلا به عفونت HTLV
  • عفونت همزمان HIV و HTLV

پزشکان محترم مي‌توانند براي دسترسي به اسلايدهاي سخنرانان اين برنامه و ساير کنفرانس‌هاي مرتبط به آدرس زير مراجعه نمايند:

http://bbirc.ir/HTLV/3420