سمينار دو روزه HTLV-1 و بيماري‌هاي وابسته- نيشابور- آذر 1390

جهاددانشگاهي واحد مشهد و دانشكده علوم پزشكي نيشابور با مشاركت و همكاري ستاد HTLV دانشگاه علوم پزشكي مشهد و اداره كل انتقال خون خراسان رضوي اولين سمينار HTLV-1 و بيماري‌هاي وابسته را در تاريخ پنج‌شنبه  و جمعه 24و 25 آذر ماه 1390در فرهنگسراي سيمرغ نيشابور برگزار نمودند. در اين سمينار اساتيد برجسته دانشگاه و مراكز علمي استان، تازه‌هاي علمي و تجارب ارزنده خود را در اين زمينه ارائه نمودند.

در اين برنامه مطالب زير ارائه گرديد:

 • تاريخچه و اپيدميولوژي عفونت HTLV-I در جهان
 • تاريخچه و اپيدميولوژي عفونت HTLV-I در ايران
 • عفونت HTLV-I در اهداكنندگان خون كشور
 • ايمونوپاتوژنز HTLV-I
 • غربالگري اوليه عفونت HTLV-I
 • آزمون‌هاي تاييدي و اثربخشي درمان HTLV-I (وسترن بلات ، PCR و ...)
 • راهكارهاي پيشگيري از عفونت HTLV-I
 • درمان عفونت HTLV-I
 • مشاوره در عفونت HTLV-I
 • عفونت‌هاي همراه HTLV-I
 • عفونت HTLV-I در افراد HIV مثبت
 • ATL و ساير تظاهرات هماتولوژيك عفونت HTLV-I
 • تظاهرات پوستي عفونت HTLV-I
 • تظاهرات نورولوژيك عفونت HTLV-I
 • بيماریزايي HAM/TSP
 • تشخيص و درمان
 • HAM/TSP