کنفرانس‌های دانشجويي مرتبط با HTLV

 با توجه به اينكه زمينه اصلي فعاليت كميته دانشجويي گروه پژوهشی ایدز، HTLV و هپاتیت‌های ویروسی جهاددانشگاهی واحد مشهد در مورد عفونت HTLV مي‌باشد، اعضاي اين كميته در نشست‌هاي دوره‌اي خود به ارائه مطالب علمي درخصوص اين عفونت مي‌پردازند.

اين سامانه به‌منظور ارتقاي هر چه بيشتر آگاهي ارائه‌دهندگان مراقبت‌هاي سلامت و پژوهشگران، مطالب علمي ارائه شده توسط دانشجويان را منتشر مي‌كند.

كلياتي در مورد HTLVو(1)

كلياتي در مورد HTLVو(2)

ويروس شناسي HTLV

ساختار HTLV-I

انتقال سلول به سلول  HTLV-I

ايمونولوژي HTLV-I

ايمونوپاتوژنز HTLV-I